Όροι Διαγωνισμού
“MOLTO WAY – DOUBLE MOMENTS”

 1. O Διαγωνισμός "Molto Way Double Moments" είναι ένας δημιουργικός διαγωνισμός, ο οποίος σε καλεί να εκφραστείς μέσω μιας ευχάριστης, δημιουργικής, μοναδικής στιγμής και όπως αυτή μπορεί να αποτυπωθεί σε μια φωτογραφία στον νέο καινοτόμο διαγωνισμό, "Molto Way, Double Moments"
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι χρήστες που είναι άνω των 14 ετών και έχουν εγγραφεί στο Διαδικτυακό Τόπο (www.doublemoments.gr), για την εγγραφή εκχωρούνται το ονοματεπώνυμο του χρήστη, αριθμός τηλεφώνου και e-mail. Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχθεί ανήλικο πρόσωπο, οι σχετικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στους παρόντες όρους κατά περίπτωση θα εφαρμόζονται αναφορικά με ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους του προσώπου αυτού. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με μια μοναδική συμμετοχή.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 25.04.2011, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 04.07.2011, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν στην σελίδα του διαγωνισμού www.doublemoments.gr και στη συνέχεια να αναρτήσουν στη σχετική σελίδα αυτού που θα αφορά στο Διαγωνισμό, μία φωτογραφία η οποία θα έχει περιεχόμενο σχετικό με τις έννοιες που ορίζει ο διαγωνισμός όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική σελίδα www.doublemoments.gr, με σχετική παρουσία στη φωτογραφία είτε του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είτε τρίτου / τρίτων προσώπων, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 14 κατωτέρω. Πέραν της φωτογραφίας, έκαστος χρήστης προκειμένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συγκατατεθεί για την χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων του, που έχουν καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
 6. Η ανάρτηση φωτογραφίας σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα και η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
 7. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
 8. - Τα δώρα του διαγωνισμού είναι :

  Για τον πρώτο σε ψήφους: 1 iMAC 27”
  Για τον 2ο σε ψήφους: 1 APPLE IPAD 2
  Για τον 3ο σε ψήφους: 1 συλλεκτικό ποδήλατο DAHON
 9. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 10. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία κλήρωσης από τη στιγμή που θα αναρτήσουν φωτογραφία όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Κάθε φωτογραφία αποτελεί μια μοναδική συμμετοχή. Ειδικότερα, οι εν λόγω χρήστες θα δικαιούνται να ψηφίζουν αποδίδοντας θετική ψήφο στις φωτογραφίες επιλογής τους “Like”. Το εν λόγω δικαίωμα θα δικαιούνται να το ασκούν αναφορικά με κάποιες ή με όλες τις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Στο τέλος του διαγωνισμού οι 3 φωτογραφίες με τα περισσότερα likes σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα κερδίσουν τα δώρα.
 11. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) περιλαμβάνει φωτογραφία η οποία, κατά την ελεύθερη κρίση του Διοργανωτή, σχετίζεται με το θέμα του Διαγωνισμού (“double moments”) και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να μην αναρτήσει ή/και να διαγράψει από τη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου όπου θα αναρτηθούν οι φωτογραφίες προς συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού χρήστη, φωτογραφίες οι οποίες αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών οι οποίες έχουν περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή ή οι θετικές ψήφοι που λαμβάνει, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 12. Τα αποτελέσματα και οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 4η Ιουλίου, ώρα 12:00:00 το μεσημέρι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ώρα λήξης του Διαγωνισμού, θα γίνεται αυτόματα παράταση του διαγωνισμού διάρκειας 6 ωρών μόνο για τους νικητές που ισοβαθμούν, μέχρι να αναδειχτεί ο πρώτος.
 13. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση του Ονοματεπωνύμου του νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) το νικητή του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, την οποία έχει γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με το νικητή του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα κ.ο.κ.
 14. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα κ.ο.κ. Τα ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού είναι ανήλικος και δεν προσκομίσει δήλωση αποδοχής του Δώρου υπογεγραμμένη από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους του.
 15. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι οι φωτογραφίες τις οποίες αναρτούν στο Διαδικτυακό Τόπο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είτε είναι πρωτότυπα και μοναδικά δημιουργήματά τους και δεν ομοιάζουν με κανένα προγενέστερο ή σύγχρονο δημιούργημα τρίτου ούτε προσβάλλουν κάποιο σχετικό δικαίωμα σε άυλο αγαθό, απόλυτο και αποκλειστικό (όπως π.χ. σήμα τρίτου) ή μη (σχέδιο κτλ), είτε αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο κατόπιν σχετικής άδειας την οποία έχουν λάβει οι χρήστες από τα πρόσωπα που έχουν τα σχετικά δικαιώματα επ’ αυτών.
 16. Οίκοθεν νοείται ότι με την ανάρτηση των φωτογραφιών στο Διαδικτυακό Τόπο με σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει αυτές στο ευρύ κοινό, δια του Διαδικτυακού Τόπου, αποδίδοντας τα στοιχεία αυτών. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των έργων τους, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι του Διοργανωτή.
 17. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες οι οποίες παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του και προκειμένου ο Διοργανωτής να διακόψει την ανάρτηση των στοιχείων αυτών και να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή του συμμετέχοντα, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να επικοινωνήσει σχετικώς με το Διοργανωτή (info@doublemoments.gr).
 18. Περαιτέρω ο νικητής του Δώρου, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την αποδοχή του Δώρου, μεταβιβάζει στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να αναρτήσει τη φωτογραφία με την οποία συμμετείχε στο Διαγωνισμό σε συγκεκριμένο πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό του έργου του, ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι του Διοργανωτή ή οποιουδήποτε τρίτου.
 19. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στο Δώρο, για τα οποία ο νικητής του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθεί προς την εταιρεία που αγοράστηκε το Δώρο. Επίσης ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 20. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@doublemoments.gr
 21. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτόν.
 22. Εννοείται ότι μετά την απόδοση του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων / του νικητή του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 23. Ειδικότερα και όσον αφορά στην εικόνα των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στις φωτογραφίες με τις οποίες οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των προσώπων αυτών για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, το Διοργανωτή ή/και τρίτους, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες, όπου εμφανίζεται χωρίς να έχει δώσει τη σχετική συγκατάθεσή του, και προκειμένου ο Διοργανωτής να διακόψει την ανάρτηση των σχετικών φωτογραφιών και να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή του συμμετέχοντα, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να επικοινωνήσει σχετικώς με το Διοργανωτή.
 24. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 25. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 26. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.